سنسورهای استفاده شده در دتکتور گاز برحسب نیاز مشتری می‌تواند :

 • PID sensor(سنسور PID)
 • Pellistor sensor (سنسور پلی استر یا کاتالیتی)
 • Electrochemical sensor(سنسور الکتروشیمیایی)
 • Infrared sensor(سنسور مادون قرمز)
 • Semiconductor sensor(سنسور نیمه هادی)

PID sensor  (سنسورPID):

زمانیکه نیاز مصرف کننده جهت تشخیص بعضی از گازهای مختلف سمی به دتکتور فتويونيزه جهت آشکارسازی احتیاج پیدا می کنیم .

سنسور pid

ابزار اندازه گیری غلظت در محیط جهت این ترکیبات دتکتور جرمی می‌باشد.

دتكتور فتويو یونیز بر مبناى يونيزاسيون نورى عمل مى‌كند.

هنگامى كه يك اتم يا مولكول فوتونى انرژى كافى را جذب كند با از دست دادن یک الکترون به يك يون مثبت تبديل مى‌شود.

يونهاى تشكيل شده در سنسور موجود در دتکتور جذب ماده جمع آورى كننده يونها شده و جريان الكتريكى متناسب با غلظت آن اتم يا مولكول توليد مى‌شود .

اين جريان توسط سیستم الکترونیکی برحسب غلظت ppm درجه بندی شده و به اتاق کنترل ارسال می شود.

شایان ذکر است تركيبات داراى پتانسيل يون كمتر يا معادل پتانسيل يون لامپ PID که در اصل یک لامپ UV است توسط سنسور دتکتور قابل اندازه‌گيرى هستند.

کاربرد PID سنسور ها :

 • سیالهای وینیل کلراید مونومر VCM
 • اتیلن دی کلراید EDC
 • بنزن

رایج ترین PID سنسورها از لامپهای UV دوتریم،کریپتون و آرگون بهره می برند .

 • لامپ دوتريم که بیشتر در دتكتور فتويونيزان کاربرد دارند (پتانسيل يونيزاسيون ۱۰/۲ الكترون ولت).
 • لامپ کریپتون (۱۰/۶ الکترون ولت).
 • لامپ آرگون (۱۱/۸ الکترون ولت).


Pellistor sensor (سنسور پلی استر یا کاتالیتی):

سنسور پلی استر یا کاتالیتی از دهه 60 به عنوان فن آوری اصلی در تشخیص گازهای قابل اشتعال شناخته شده‌اند.

پلی استر  بر اساس مدار پل وتستون Wheatstone ساخته شده است و شامل دو قطعه است که هر دو قطعه هسته پلاتین را در بر می‌گیرند.

سنسور پلی استر

یکی از قطعه ها(قطعه فعال) به همراه یک کاتالیزور قرار می گیرد ، که باعث کاهش دمای احتراق گاز اطراف آن می‌شود.

این قطعه از احتراق داغ می شود و در نتیجه اختلاف دمایی بین این قطعه فعال و دومین قطعه که بنام قطعه "مرجع" ایجاد می‌شود.

این اختلاف دمایی در مقاومت پل وتستون اندازه گیری می‌شود.

مقدار گاز موجود در محیط با مقدار اندازه گیری شده در پل وتستون متناسب است.

بنابراین غلظت گاز به عنوان درصدی از حد انفجاری پایین آن (LEL%) را می توان به طور دقیق تعیین کرد.


Infrared sensor(سنسور مادون قرمز):

اساسا گازمادون قرمز با تولید امواج مادون قرمز وتشعشع آن داخل محفظه سنسور می تواند غلظت گاز مربوطه را تشخیص و به دتکور اطلاع دهد .

سنسور مادون قرمز

امواج مادون قرمز در محفظه سنسور بنام سلول گازی در حال تابش است و زمانی که گاز مورد نظر وارد محفظه گازی شد تحت تابش امواج مادون قرمز قرار می‌گیرد .

امواج تولید شده مادون قرمز با طول موج معیین با برخورد به گاز مورد نظر،جلوی تابش امواج مادون قرمز را می گیرد ومانع رسیدن امواج به قمست آشکارساز سنسور می‌شود .

هراندازه غلظت گاز کمتر باشد امواج مادون قرمز رسیده به آشکار ساز زیاد است و هراندازه غلظت گاز بیشتر باشد امواج مادون قرمز رسیده به آشکار ساز پایین می‌باشد.


Electrochemical sensor(سنسور الکتروشیمیایی):

سنسور الکتروشیمیایی ابزارهای تحلیلی سریع،دقیق،حساس و با کاربرد آسان را برای تجزیه و تحلیل گازهای محیطی هستند.

سنسور الکترو شیمیایی

این سنسورها برای شناسایی و نظارت بر آلاینده ها در نمونه های محیطی ایده آل هستند زیرا برای تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی به مقدار و حجم بسیار کمی از نمونه نیاز دارند.


آداک فرایند سپهر نمایندگی دتکتور گاز پروسنس در ایران