مقاله

خانه  »  مقاله

دتکتور گاز:
دتکتور گاز برای تشخیص انواع گازهایی که برای انسان زیان دارد ساخته شده است

شاید کمتر کسی از مزایای دتکتور های گاز اطلاعی نداشته باشد

سالیان دور برای تشخیص کمبود اکسیژن در معادن از پرنده گان استفاده میکردند

در زیر دریایی های اولیه نیز به همین روش اکتفا میکردند

در معادن زغال سنگ که خطر وجود گازمتان بسیار بالاست و میدانیم که این گاز باعث انفجار میشود خطرات انسانی بالایی بوجود می اورد.
بیشترین گازهای قابل انفجارمعادن عبارتنداز:

متان
مونوکسيد کربن
هيدروژن

گاز متان:
گازمتان که درنتيجه تکامل تدريجي زغال سنگ به وجودآمده است درمعادن زغال سنگ ممکن است درون سنگ يالايه زغال انباشته شده باشد.

درصورتی که لايه استخراج شود وفشارروی اين گازها برداشته شودمتصاعدشده ودرفضای معدن  پراکنده میشوند.

دريک معدن زغال سنگ گازمتان ممکن ست درهرمحلی موجودباشد.
مونوکسيدکربن:
تنهامحلی ازمعدن که درآن تمرکزگازمونوکسيدکربن ممکن است به حدقابل انفجاربرسد درنزديکی محل حريق است.
اگرحريق کاملی رخ دهد به ويژه اگرميزان اکسيژن محدودباشدممکن است ppm بالايی ازاين گازايجادشود.

هيدروژن:
هيدروژن نيزبه هنگام حريق آزاد میشود.
لايه های زغال حاوی گازهيدروژن اند ودراثرآتش سوزی اين گازاززغال رهاميشود.

راههای تشخیص گازمتان درمعادن با استفاده از دتکتور گاز متان:
ازروشهای جديدی که جهت تشخیص گاز متان مورداستفاده قرارگرفته است به کارگيری دتکتور گاز (دتکتور گاز متان) می باشد.

اين سنسورهاازنوعی نيم هادی ازجنس سلولهای الکتروشيميايی ساخته شده اند که باافزايش مولکولهای گازهايی مانند متان ومونوکسيدکربن و…مقدارمقاومت آن کاهش يافته وباعث ارسال آلارم  ميشوند.

اين سنسورهادرسراسر معدن قرارمی گيرند وگازهای گوناگون راباتوجه به غلظت آنها که برای هرسنسورقابل طراحی است آشکارسازی می کنند.

اين سيگنالهابه وسيله ترمينالها که وظيفه جمع آوری اطلاعات ازنقاط مختلف معدن رادارا میباشندبه کامپيوتر مرکزی ارسال ميشود.

بدين ترتيب می توان دريافت که درهرلحظه مقدارگازهای گوناگون ونقاط وجودآنها وهمچنين غلظت آنها چقدرمی باشد .

سپس برحسب نیاز وطراحی مخصوص محیط معدن روشن کردن هواکشها،چراغها وياآژيرهای اخطارانجام می گردد.
راههای تشخیص گاز مونوکسيدکربن و گاز هيدروژن:
اگرکسی بخواهد قابليت انفجارگازمونوکسيدکربن را خودش اندازه گيري کند،احتمالا قبل ازعمل ازبين خواهدرفت زيرا اين گاز درppmهای بالا کشنده است و صرفا از دتکتورها استفاده میشود.

این مسله برای گاز هیدروژن نیز صادق است.

نمایش بیشتر