فلومتر کوریولیس

فلومتر کوریولیس براساس يك پديده فيزيكی به نام اثر كوريوليس عمل می‌كنند.

فلومترهای كوريوليس می توانند منحنی شكل و يا مستقيم باشند .

اساس کار فلومتر کوریولیس :

كوريوليس‌های منحنی شكل معمولاً از دو لوله‌ی مرتعش و نوع مستقيم از يك لوله‌ی مرتعش تشكيل يافته‌اند به طور كلی در همه‌ انواع اين دبی‌سنج‌ها سيال از داخللوله‌های مرتعش عبور می كند. لوله‌هادرفركانس طبيعی خود و توسط نوسان‌سازهای الكترونيكی متصل به لوله‌ها،ارتعاش می يابند يكسری سيم پيچ برای آشكارسازی نوسان‌های كوچك يا Micro motion لوله‌ها به يكی از لوله‌ها و يك‌سری آهنربا به لوله مجاور متصل می باشندبا نوسان لوله‌ها، درهرسيم‌پيچ به دليل تغيير ميدان مغناطيسی حاصل از آهنربای مجاور، يك ولتاژ نوسانی القا می شود.

هنگامی كه در ورودی جريان به فلومتر،سيال به سمت نقطه‌ای كهدارای ارتعاش است حركت می كند، لوله به آن شتاب يا نيرو اعمال می كند سيال متحرك برای مقاومت در مقابل نيرويی كه توسط لوله اعمال می شود، نيرويی به لوله وارد می كند  همين نيرو در سمت خروجی لوله و در جهت عكس به وجود خواهد آمد‌.

فلومتر کوریولیس


برهم‌كنش اين دو نيرو در ورودی و خروجی لوله ها، باعث پيچش لوله می شود. اين نيرو متناسب با جرم سيال عبوری از لوله هاست و نيروی كوريوليس نام دارد و سبب اختلاف فاز ولتاژ القايی در دو سيم پيچ طرفين لوله ها می شود. اختلاف فاز يا تاخير زمانی بين موج ورودی و خروجی مستقيماً با دبی جرمی سيال متناسب است.

تکنیک های اندازه گیری فلو :

اندازه گیری جریان به روش اوریفیس پلیت Orifice Plate

اندازه گیری جریان به ورتکس Vortex Shedder

اندازه گیری جریان به التراسونیک با پدیده دوپلر Ultrasonic: Doppler

اندازه گیری جریان به روتامتری (variable area)

اندازه گیری جریان به ونتوری Orifice Plate

اندازه گیری جریان به مغناطیسی Magnetic

اندازه گیری جریان به روش جابجائی مثبت Positive Displacement

اندازه گیری جریان به روش توربینی Turbine

اندازه گیری جریان به روش التراسونیک با زمان انتقال و ...

اندازه گیری جریان به کوریولیس Coriolis

اندازه گیری جریان به روتامتر( Variable Area (Rotameter

اندازه گیری جریان به گرمائی Thermalاندازه گیری جریان به پیتوت Pitot Tube

اندازه گیری جریان به فلومتر مخصوص کانالهای باز Weir and Flume Open channel