کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق و انواع مختلف کالیبراسیون

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق و انواع مختلف کالیبراسیون

کالیبراسیون چیست؟

کالیبراسیون فرایند مقایسه خواندن یک ابزار یا تجهیزات با یک ابزار استاندارد است. ابزار مرجع قبلاً کالیبره شده و به مجموعه ای از پارامترهای شناخته شده ارجاع داده شده است. ابزار مرجع باید به طور مستقیم قابل ردیابی برای تجهیزاتی باشد که کالیبره شده اند. کالیبراسیون برای به حداقل رساندن هر نوع عدم قطعیت در اندازه گیری با اطمینان از صحت تجهیزات آزمایش انجام می شود. برای اکثر سازمانهای استاندارد نسبت دقت 3: 1 خواهد بود. هدف اصلی کالیبراسیون بررسی صحت ابزار داده شده و تعیین قابلیت ردیابی اندازه گیری است.

تعریف و نیاز به کالیبراسیون

طبق واژه نامه وبستر ، کالیبراسیون به معنی “بررسی ، تنظیم یا استانداردسازی تدریجی درجه بندی یک ابزار اندازه گیری کمی” است. 

همانطور که میدانیم اندازه گیری سیستم تله متری با تشخیص یک اندازه گیری توسط یک مبدل واقع در یک وسیله آزمایش یا در یک محل آزمایش از راه دور آغاز می شود. در یک داده به پایان می رسد دستگاه ذخیره سازی یا صفحه نمایش واقع در محل آزمایش گیرنده ، پیوندهای رادیویی ، سیم کشی مستقیم ، روش های الکترو نوری یا سایر ترکیبات می تواند سیستم های تله متری را به هم متصل کند برای اطمینان از بالاترین کیفیت ممکن ، مهندسین قطعات را در آزمایشگاه مناسب آزمایش و کالیبره می کنند. 

قبل از نصب سیستم متعاقباً ، مهندس سیستم تله متری را تحت نظارت دقیق و دقیق کالیبراسیون قرار می دهد ، درست قبل از و بعد از آزمایش کنونی “این فصل راهنمایی به مهندس ابزار دقیق در مورد چگونگی پرداختن به روشها ، تکنیکها و موارد کلی کالیبراسیون می دهد. مهندس ابزار دقیق از انواع مبدلها برای اندازه گیریهای فیزیکی زیادی استفاده می کند. نمونه هایی از این اندازه گیری ها شامل شتاب ، سرعت ، جابجایی است. فشار ، آکوستیک ، جریان ، کرنش ، رطوبت ، خوردگی ، تصاویر ، فیلم ، دما ، شار حرارتی ، موقعیت ، گشتاور ، قدرت شفت ، نرخ زاویه ای ، زمان ، فرکانس و زاویه فاز. هر اندازه گیری ممکن است به روش کالیبراسیون متفاوتی نیاز داشته باشد. 

به عنوان مثال ، لرزشگیرها و تولید کننده های صدا می توانند ورودی های مکانیکی شناخته شده ای را برای شتاب سنج ها و میکروفون ها ارائه دهند و ولت متر نیز می تواند ولتاژ خروجی را اندازه گیری کند. مبدلهای ارزان قیمت ممکن است برای اطمینان از اعتبار داده ها به تکنیکها و روشهای کالیبراسیون گران نیاز داشته باشند. “این فصل راهنمایی به مهندس ابزار دقیق در مورد چگونگی پرداختن به روشها ، تکنیکها و موارد کلی کالیبراسیون می دهد. مهندس ابزار دقیق از انواع مبدلها برای اندازه گیریهای فیزیکی زیادی استفاده می کند. نمونه هایی از این اندازه گیری ها شامل شتاب ، سرعت ، جابجایی است. فشار ، آکوستیک ، جریان ، کرنش ، رطوبت ، خوردگی ، تصاویر ، فیلم ، دما ، شار حرارتی ، موقعیت ، گشتاور ، قدرت شفت ، نرخ زاویه ای ، زمان ، فرکانس و زاویه فاز. هر اندازه گیری ممکن است به روش کالیبراسیون متفاوتی نیاز داشته باشد.

به عنوان مثال ، لرزشگیرها و تولید کننده های صدا می توانند ورودی های مکانیکی شناخته شده ای را برای شتاب سنج ها و میکروفون ها ارائه دهند و ولت متر نیز می تواند ولتاژ خروجی را اندازه گیری کند. 

مبدلهای ارزان قیمت ممکن است برای اطمینان از اعتبار داده ها به تکنیکها و روشهای کالیبراسیون گران نیاز داشته باشند. “این فصل راهنمایی به مهندس ابزار دقیق در مورد چگونگی پرداختن به روشها ، تکنیکها و موارد کلی کالیبراسیون می دهد. مهندس ابزار دقیق از انواع مبدلها برای اندازه گیریهای فیزیکی زیادی استفاده می کند. نمونه هایی از این اندازه گیری ها شامل شتاب ، سرعت ، فشار ، آکوستیک ، جریان ، کرنش ، رطوبت ، خوردگی ، تصاویر ، فیلم ، دما ، شار حرارتی ، موقعیت ، گشتاور ، قدرت شفت ، نرخ زاویه ای ، زمان ، فرکانس و زاویه فاز جابجایی است. 

هر اندازه گیری ممکن است به روش کالیبراسیون متفاوتی نیاز داشته باشد. به عنوان مثال ، لرزشگیرها و تولید کننده های صدا می توانند ورودی های مکانیکی شناخته شده ای را برای شتاب سنج ها و میکروفون ها ارائه دهند و ولت متر نیز می تواند ولتاژ خروجی را اندازه گیری کند. مبدلهای ارزان قیمت ممکن است برای اطمینان از اعتبار داده ها به تکنیکها و روشهای کالیبراسیون گران نیاز داشته باشند. مهندس ابزار دقیق از انواع مبدل ها برای اندازه گیری های فیزیکی زیادی استفاده می کند. 

نمونه هایی از این اندازه گیری ها شامل شتاب ، سرعت ، جابجایی است. فشار ، آکوستیک ، جریان ، کرنش ، رطوبت ، خوردگی ، تصاویر ، فیلم ، دما ، شار حرارتی ، موقعیت ، گشتاور ، قدرت شفت ، نرخ زاویه ای ، زمان ، فرکانس و زاویه فاز. هر اندازه گیری ممکن است به روش کالیبراسیون متفاوتی نیاز داشته باشد. به عنوان مثال ، لرزشگیرها و تولید کننده های صدا می توانند ورودی های مکانیکی شناخته شده ای را برای شتاب سنج ها و میکروفون ها ارائه دهند و ولت متر نیز می تواند ولتاژ خروجی را اندازه گیری کند. مبدلهای ارزان قیمت ممکن است برای اطمینان از اعتبار داده ها به تکنیکها و روشهای کالیبراسیون گران نیاز داشته باشند. 

مهندس ابزار دقیق از انواع مبدل ها برای اندازه گیری های فیزیکی زیادی استفاده می کند. نمونه هایی از این اندازه گیری ها شامل شتاب ، سرعت ، جابجایی است. فشار ، آکوستیک ، جریان ، کرنش ، رطوبت ، خوردگی ، تصاویر ، فیلم ، دما ، شار حرارتی ، موقعیت ، گشتاور ، قدرت شفت ، نرخ زاویه ای ، زمان ، فرکانس و زاویه فاز. هر اندازه گیری ممکن است به روش کالیبراسیون متفاوتی نیاز داشته باشد. به عنوان مثال ، لرزشگیرها و تولید کننده های صدا می توانند ورودی های مکانیکی شناخته شده ای را برای شتاب سنج ها و میکروفون ها ارائه دهند و ولت متر نیز می تواند ولتاژ خروجی را اندازه گیری کند. 

مبدلهای ارزان قیمت ممکن است برای اطمینان از اعتبار داده ها به تکنیکها و روشهای کالیبراسیون گران نیاز داشته باشند. کرنش ، رطوبت ، خوردگی ، تصاویر ، فیلم ، دما ، شار حرارتی ، موقعیت ، گشتاور ، قدرت شفت ، نرخ زاویه ای ، زمان ، فرکانس و زاویه فاز. هر اندازه گیری ممکن است به روش کالیبراسیون متفاوتی نیاز داشته باشد. به عنوان مثال ، لرزشگیرها و تولید کننده های صدا می توانند ورودی های مکانیکی شناخته شده ای را برای شتاب سنج ها و میکروفون ها ارائه دهند و ولت متر نیز می تواند ولتاژ خروجی را اندازه گیری کند. مبدلهای ارزان قیمت ممکن است برای اطمینان از اعتبار داده ها به تکنیکها و روشهای کالیبراسیون گران نیاز داشته باشند. 

خطای کالیبراسیون چیست؟

بیشتر خطاهای کالیبراسیون ترکیبی از خطاهای پسماند، صفر، دهانه، خطی هستند . خطای صفر همیشه با نوع دیگری از خطاهای همراه باشد. شناسایی کارآمد و اصلاح خطاهای کالیبراسیون ابزار مهم است. یک پسماندخطای کالیبراسیون زمانی رخ می دهد که پاسخ دستگاه با ورودی افزایش یافته در مقایسه با ورودی کاهش یافته متفاوت باشد. خطاهای هیسترزیس همیشه در اثر اصطکاک مکانیکی بر روی عنصر متحرک مانند دم، اهرم، لوله بوردون و غیره ایجاد می شود. خروجی یک دستگاه با مشکل پسماند همیشه از تغییر ورودی عقب می ماند ، زیرا اصطکاک همیشه در جهت مخالف حرکت نسبی عمل می کند. ، یک آزمایش کالیبراسیون تک نقطه ای را به عنوان نشانه کیفی کالیبراسیون انجام دهید. اگر ساز در محدوده مشخصات عمل می کند ، خوب است. در غیر این صورت ، قطعاً دستگاه باید دوباره کالیبره شود .

چرا کالیبراسیون مهم است؟

به دلیل ساییدگی و ساییدگی معمولی ، دقت تقریباً همه دستگاه های اندازه گیری کاهش می یابد. دقت ممکن است در طول زمان کاهش یابد. همچنین محیط تولید خطرناک ممکن است به دقت دستگاه آسیب برساند ، گاهی اوقات ممکن است به دلیل استفاده طولانی مدت خراب شود. به طور خلاصه ، همه این عوامل منجر به عملکرد نادرست واحد تولیدی می شود. در صورت عدم وجود دقت در دستگاه های اندازه گیری ، کیفیت محصولات نیز کاهش می یابد . برای عملکرد مناسب ، کالیبراسیون یک فرایند مهم است که باید به طور منظم انجام شود.

اگر می‌خواهید در مورد کالیبراسیون آشکارساز گازی اطلاعاتی کسب کنید بر روی مقاله زیر کلیلک کنید:

اصول کالیبره کردن دتکتور گازی

چند بار به کالیبراسیون ابزارها نیاز داریم؟

یک دستگاه اندازه گیری/ابزار باید طبق توصیه سازنده کالیبره شود. باید به صورت دوره ای ، سالانه ، سه ماهه یا ماهانه کالیبره شود. شوک مکانیکی یا الکتریکی ممکن است برای دستگاه اندازه گیری اتفاق بیفتد ، کالیبراسیون باید پس از وقوع چنین حادثه ای در دستگاه اندازه گیری انجام شود. در مقایسه با هزینه کالیبراسیون ، هزینه ها و خطرات پنهان مربوط به دستگاه کالیبراسیون بالا است. بنابراین بهتر است دستگاه را در فواصل منظم طبق توصیه سازنده برای کاهش خطا و افزایش دقت اندازه گیری ها کالیبره کنید.

تفاوت بین QC و Calibration چیست؟

Qc ( کنترل کیفیت ) مطمئن شوید که دستگاه به درستی کار می کند. در حالی که کالیبراتورها یک نقطه مرجع برای تنظیم دستگاه می دهند. اگر کار نادرست باشد ؛ اگر QC خارج از محدوده مشخص شده باشد ، از کالیبراتورها برای تنظیم دستگاه برای قرار دادن آن در محدوده مشخص استفاده می شود.

مزایای کالیبراسیون چیست؟

  • کالیبراسیون ثابت می کند که دستگاه به درستی کار می کند.
  • اعتماد کاربر را افزایش می دهد.
  • کالیبراسیون شرایط ردیابی را برآورده می کند.
  • صرفه جویی در مصرف برق و صرفه جویی در هزینه را افزایش می دهد.
  • کاهش میزان رد و شکست ، بنابراین بهره وری بالاتری را ایجاد می کند.
  • قابلیت تعویض
  • بهبود کیفیت محصول و کیفیت خدمات منجر به رضایت مشتریان می شود.
  • ایمنی را افزایش می دهد.

اینها مزایا کالیبراسیون هستند.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *