بهترین روش برای کالیبراسیون صحیح دتکتور گاز

برای انجام کالیبراسیون مطمئن و دقیق بایستی از نوع سنسورهایی که در دتکتور استفاده شده آگاهی کافی داشته باشیم.

سنسورهای کاتالیزوری یا پلیستوری تنها سنسورهایی هستند که برای  کارکرد صحیح به اکسیژن نیاز دارند. 

مطابق با استاندارد IEC 60079-29-1 محیط باید حداقل 10٪ اکسیژن داشته باشد تا از اکسیداسیون کاتالیزوری صحیح پشتیبانی کند. 

اگر غلظت اکسیژن زیر حد مجاز باشد، واکنش شیمیایی روی حسگر قابل احتراق (مهره کاتالیزوری) جزئی و سطح اندازه گیری نادرست خواهد بود. 

با توجه به این مکانیسم، برای کالیبراسیون دتکتورهای با سنسور کاتالیزوری گاز استفاده شده باید با هوای تازه از جمله 9/20 درصد اکسیژن و نه هر نوع گاز بی اثر مانند N2، متعادل شود.

به همین ترتیب کالیبراسیون صفر سنسورهای کاتالیزوری باید با هوای تمیز انجام شود.

 در مورد سنسورهای IR توصیه می شود برای کالیبراسیون سنسور از گاز N2 استفاده کنید. 

اگرچه سنسورهای گاز قابل اشتعال Flammable به طور کلی هنگام صفر کردن خروجی دتکتور در موقع کالیبراسیون توسط هوای پاک مشکلی ندارند (به خصوص سنسورهای گاز CO2) ولی نمی توانند با هوای پاک به سطح صفر صحیح برسند.

نکات مهم برای کالیبراسیون دتکتورها: 

  • برای کالیبراسیون آشکارساز گاز قابل اشتعال از غلظت گاز کالیبراسیون در مقیاس کامل بین 25 L LEL تا 75 L LEL استفاده کنید تا اطمینان حاصل شود که دقت لازم را می توانید بدست آورید.
  • برای ردیاب های گاز سمی توصیه می شود از 50٪ غلظت مقیاس کامل استفاده کنید.
  • استفاده از گازهای مجاز بین المللی ضروری است.
  • گاز باید در معرض سنسور با جریان گاز ثابت باشد، از تنظیم کننده جریان مناسب استفاده کنید. 
  • همیشه دبی را که توسط سازنده ردیاب برای کالیبراسیون صحیح توصیه می شود، اعمال کنید.
  • توصیه می شود برای کالیبراسیون سنسورهای دتکتور به دستورالعمل های سازنده مراجعه کنید. کالیبراسیون های انجام شده با گاز  نادرست می تواند منجر به عملکرد سنسور در خارج از تلرانس های ایجاد شده شود و باعث شود کالیبراسیون با خطا انجام شود.
  • دستورالعمل های کالیبراسیون و نگهداری باید شامل سیستم تعمیر و نگهداری سایت باشد و همه فعالیت ها باید در کنار دتکتور گاز ثبت شود.


برای خواندن مقاله چرا تعویض سنسور دتکتور گاز ضروری است؟ کلیک کنید!